Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 1

Detaljplanen överklagad till regeringen

augusti 31st, 2010 · planprocessen

Detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten har nu blivit överklagad av både de flesta grannar och sakägare samt Falsterbonäsets naturvårdsförening. Du kan läsa hela vårt överklagande här.

I punktform har vi inom FNF fört fram följande synpunkter.

1. Både Vellinge kommun och Länsstyrelsen jämför en detaljplan för bostäder med en detaljplan för hotell. Vi menar att det är ett felaktigt sätt att resonera.

Våra argument som stöd för detta:

A. Ett detaljplan för hotell ger en annan förutsättning än en plan för bostäder

B. En befarad prejudicerande effekt på tillstånd till framtida bostadsbebyggelse i strandnära och/eller i närheten av natur- och kulturskyddade områden.

C. Ett strandhotell har tidigare legat på tomten och tillståndet för byggnation på platsen är just för ett strandhotell, tillgängligt för allmänheten och med möjlighet att vandra genom hotellområdet.

D. Jämförelse måste ske med närliggande detaljplaner för bostadsbebyggelse

2. Felaktigheter och oklarheter i beslutsgången

-Detaljplanen bygger på en felaktig miljöbedömning

-Vellinge kommun har inte uppdaterat miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enligt Länsstyrelsens yttrande vid samrådet. MKB för hotellplanen är från år 2002.

-Länsstyrelsen ger olika besked om översiktsplanen

-Detaljplanen för bostäder påverkar omgivningen mer än den gällande detaljplanen för hotell.

-Våra synpunkter är generellt mycket nedkortade i varje instans. Har man verkligen tagit del av våra synpunkter?

-Planhandlingarna är otydliga

-Kvalitetsprogrammet upprättat så sent som 2009-06-30

-Det har ej genomförts samråd för kvalitetsprogrammet

-Länsstyrelsen har inte genomfört syn på plats

3. Fornlämningar på platsen

4. Detaljplanen tar inte hänsyn till de fyra riksintressena

5. Planen orsakar omfattande påverkan på träd och parkmark.

6. Planen lever inte upp till kvalitetsprogrammet

7. Upplåtelse av allmän parkmark för parkeringsändamål

8. Otillbörligt byte av mark

9. Planen tar inte hänsyn till framtida förhöjda havsnivåer

10. FNF begär syn på plats.

→ No CommentsTags:··

Strandhotellstomten skövlad

april 6th, 2010 · exploatörerna, natur

Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo blev skövlad under påsken och ser nu ut som ett kalhygge totalt rensat på all växtlighet. Såväl stora träd som buskar och markvegetation är ett minne blott.

kalhygge

Innan skövlingen hade de kringboende tät kontakt med såväl exploatörer som kommunrepresentanter. Trots att detaljplanen är överklagad och att inget bygglov är beviljat talade de för döva öron. Nu lär vi under en längre tid få leva med att mötas av ett kalhygge när vi skall gå ner till stranden eller  när vi promenerar i Falsterbo Stadspark.

kalhygge_Strandhotellstomten

Strandhotellstomten_skövlad

→ No CommentsTags:·

Nu vill exploatörerna bygga ”hotell”

februari 25th, 2010 · exploatörerna, media, vellinge kommun

När exploatörerna köpte Strandhotellstomten på Sjögatan längst ner mot stranden i Falsterbo förklarade man att det inte var lönsamt att bygga ett hotell. Därför försökte man driva igenom en förändring av detaljplanen så att man istället skulle få bygga strandnära lägenheter. Dock stötte man på massivt motstånd från boende på orten. Nu verkar exploatörerna försöka en ny taktik.

Sydsvenskan rapporterar idag i en artikel titulerad “Ny hotellplan liknar gamla bostadsförslag“. I dagarna lämnades nämligen en bygglovsansökan in till Vellinge kommun. Denna ansökan är förvillande lika det förslag på bostäder som exploatörerna tidigare försökt få godkänt. Inte ett hotellrum så långt ögat når. Bara en massa lägenheter. Hela bottenvåningen i huvudbyggnaden skall egentligen innehålla reception, matsalar och kök. Det blev något litet i ena hörnan som exploatörerna kallar restaurang/bar/reception. I gällande detaljplan regleras också byggnadens utseende såtillvida att den skall “utföras i karakteristisk Falsterbostil med sin rika träarkitektur och proportioner”. Detta lyser med sin frånvaro i ansökan. Hela bottenvåningen i en av flyglarna skall dessutom vara tänkt som rekreation för såväl hotellgäster som allmänhet med spa. Plan 2 skall innehålla konferensavdelning. Inget av detta har man brytt sig om.

Det skall bli intressant och se hur kommunens tjänstemän, och för all del politikerna, reagerar på detta. Enligt FNF är detta inget annat än dåligt förklädda bostadshus och förslaget måste därför underkännas. Allt annat vore djupt omoraliskt.

→ No CommentsTags:··

FNF:s överklagande

februari 23rd, 2010 · planprocessen, vellinge kommun

Här kan du ta del av FNF:s överklagande av Vellinge kommuns beslut att anta den nya detaljplanen för Strandhotellstomten. Vid sidan av FNF har flertalet sakägare, organisationen Vi Som Bor i Falsterbo samt ett antal privatpersoner också överklagat detta beslut.

→ No CommentsTags:

Yttrandet från FNF gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo

november 24th, 2009 · opinionsbildning, planprocessen

sjögatan_falsterbo

Via denna länk kan du ladda ner FNFs yttrande på utställningshandlingarna gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo.

Vi har tidigare i samband med samråd inkommit med synpunkter på förslag till ny detaljplan som tillåter bostäder på den gamla Strandhotellstomten i Falsterbo. Förslaget till detaljplan som presenteras i utställningen av planen är dock nästan identisk som den som presenterades i samband med samrådet 2009-07-08. Detta skall man sätta i ljuset av att över 1000 personer på ett eller annat sätt skriftligen inkommit med synpunkter på att denna bebyggelse inte bör få genomföras. Vi finner det anmärkningsvärt att denna massiva opinionsyttring inte påverkat Vellinge kommun till att ta mer hänsyn till våra eller andra intressenters synpunkter.

Här kommer några av våra huvudsakliga argument till att vi motsätter oss planen och begär att den avslås:

1) Att den bygger på en felaktig miljöbedömning

2) Att den inte tar hänsyn till de fyra riksintressena

3) Att den orsakar omfattande påverkan på träd och parkmark

4) Att den inte lever upp till kvalitetsprogrammet

5) Att den ger fem gånger så hög förtätning i förhållande till omgivningen

6) Att den skiljer sig markant från befintlig översiktsplan

7) Att den inte tar hänsyn till framtida förhöjda havsnivåer

p.s Som du ser på bilden överst i posten har man sedan samrådet på ett subtilt sätt gömt den föreslagna byggnationen bakom lövverk. Vi har låtit göra en mer sanningsenlig bild genom att rita ut konturerna på de nästa 18 meter höga byggnaderna. d.s

→ No CommentsTags:···

Strandhotellstomten diskuteras i kommunfullmäktige i Vellinge kommun

november 17th, 2009 · planprocessen, vellinge kommun

strandhotellstomten

Planerna på en ny detaljplan för den så kallade Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo kommer att diskuteras på nästa möte i kommunfullmäktige för Vellinge kommun. Mötet sker i fullmäktigesalen på kommunhuset onsdagen den 25/11 kl 19. Diskussionen kommer till stånd på grund av en interpellation av Kristdemokraten Kjell Bornhager. Om du som vi tycker att det är en dålig idé att exploatera Strandhotellstomten som i den föreslagna detaljplanen har du en möjlighet att gå och lyssna på vad de olika politikerna i Vellinge kommun har att säga i frågan.

Tänk också på att torsdagen den 19/11 är sista dagen för att lämna synpunkter på det utställda förslaget. Du hittar alla handlingar via denna länk.

→ No CommentsTags:··

Förslaget till ny detaljplan utställt

november 1st, 2009 · planprocessen, vellinge kommun

falsterbo_2-22

Vellinge kommun har nu ställt ut förslaget till ny detaljplanen för Strandhotellstomten på såväl kommunhuset som på Skanörs bibliotek. Alla som har synpunkter på den nya detaljplanen får nu åter chans att skicka in dessa. Detta skall vara gjort senast den 19 november om man sedan vill vara med och göra sin röst hörd i den framtida processen.

Som vi tidigare nämnt har över tusen personer tillskrivit Vellinge kommun i ärendet. Man vill helt enkelt inte att tomten högexploateras med bostadshus i fyra våningsplan och en förätningsgrad som är minst fyra ggr högre än omgivningen. Man gillar inte heller att delar av parken förvandlas till parkeringsplats och att exploatörerna tillåts bygga hus för sophantering i densamma.

Vi inom Falsterbonäsests Naturvårdsförening tycker inte heller att det är en god idé. Vi anser att Vellinge kommun måste lyssna på alla invånare som vill värna om den unika kultur- och naturmiljön i Falsterbo. Trots det massiva motståndet har kommunen dock inte hittills tagit någon större hänsyn till de som vill att Falsterbo skall utvecklas utifrån sin befintliga värdegrund.

Om du inte har möjlighet att se utställningen på kommunhuset eller på Skanörs bibiliotek kan du ladda ner alla handlingarna här. Och som sagt - utnyttja din rätt att skicka in synpunkter fram till och med den 19 november.

→ No CommentsTags:·

Mikael Neumann om Strandhotellstomten

oktober 1st, 2009 · media, opinionsbildning

Mikael Neumann har spelat in en sång om Strandhotellstomten i Falsterbo.

→ No CommentsTags:·

Hotellbygge blir valfråga?

september 22nd, 2009 · media, vellinge kommun

Sydsvenskan skriver åter igenom om Strandhotellstomten. Denna gång med rubriken Hotellbygge blir valfråga.

→ No CommentsTags:·

Politiker kom inte till möte

september 11th, 2009 · möten, vellinge kommun

Falsterbonäsets Naturvårdsförening var nyligen på besök i Vellinge kommunhus med representanter från sammanslutningenVi som bor i Falsterbo” samt Sakägarna till Strandhotellstomten. Inbjudan var skickad till alla gruppledare i kommunfullmäktige samt alla politiker i såväl Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i Vellinge kommun. Tyvärr dök bara en politiker upp, nämligen Kristdemokraten Kjell Bornhager. Vi hade dock en intressant diskussion. Mötet avslutades med att Mikael Neumann sjöng sin nykomponerade visa om Strandhotellstomten (som vi lovar att lägga ut här på sidan snarast).

Sydsvenskan rapporterar om det hela här!

Frågorna som vi ville ställa till politikerna är:

1. Varför vill kommunen privatisera en del av Falsterbo som alltid varit tillgänglig för allmänheten, tidigare som hotell/restaurang och de senaste åren som en del av Falsterbo stadspark?

2. Varför är kommunen beredd att tillåta bebyggelse som strider mot gällande detaljplaner för kringliggande bebyggelse?

3. Varför vill kommunen tillåta privat parkering och sophantering i Falsterbo stadspark?

4. Varför finns det ingen aktuell miljökonsekvensutredning?

5. Hur kommer ni att ta hänsyn till folkopinionen och hur kommer våra yttranden att behandlas?

→ 2 CommentsTags:···