Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Detaljplanen överklagad till regeringen

augusti 31st, 2010 · No Comments · planprocessen

Detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten har nu blivit överklagad av både de flesta grannar och sakägare samt Falsterbonäsets naturvårdsförening. Du kan läsa hela vårt överklagande här.

I punktform har vi inom FNF fört fram följande synpunkter.

1. Både Vellinge kommun och Länsstyrelsen jämför en detaljplan för bostäder med en detaljplan för hotell. Vi menar att det är ett felaktigt sätt att resonera.

Våra argument som stöd för detta:

A. Ett detaljplan för hotell ger en annan förutsättning än en plan för bostäder

B. En befarad prejudicerande effekt på tillstånd till framtida bostadsbebyggelse i strandnära och/eller i närheten av natur- och kulturskyddade områden.

C. Ett strandhotell har tidigare legat på tomten och tillståndet för byggnation på platsen är just för ett strandhotell, tillgängligt för allmänheten och med möjlighet att vandra genom hotellområdet.

D. Jämförelse måste ske med närliggande detaljplaner för bostadsbebyggelse

2. Felaktigheter och oklarheter i beslutsgången

-Detaljplanen bygger på en felaktig miljöbedömning

-Vellinge kommun har inte uppdaterat miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enligt Länsstyrelsens yttrande vid samrådet. MKB för hotellplanen är från år 2002.

-Länsstyrelsen ger olika besked om översiktsplanen

-Detaljplanen för bostäder påverkar omgivningen mer än den gällande detaljplanen för hotell.

-Våra synpunkter är generellt mycket nedkortade i varje instans. Har man verkligen tagit del av våra synpunkter?

-Planhandlingarna är otydliga

-Kvalitetsprogrammet upprättat så sent som 2009-06-30

-Det har ej genomförts samråd för kvalitetsprogrammet

-Länsstyrelsen har inte genomfört syn på plats

3. Fornlämningar på platsen

4. Detaljplanen tar inte hänsyn till de fyra riksintressena

5. Planen orsakar omfattande påverkan på träd och parkmark.

6. Planen lever inte upp till kvalitetsprogrammet

7. Upplåtelse av allmän parkmark för parkeringsändamål

8. Otillbörligt byte av mark

9. Planen tar inte hänsyn till framtida förhöjda havsnivåer

10. FNF begär syn på plats.

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment