Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 1

Fortfarande inget tillstånd att bygga “Falsterbo Strand”

september 16th, 2015 · exploatörerna, natur

Trots att de flesta lägenheterna i området “Falsterbo Strand” tydligen är sålda så har byggherrarna forfarande inte tillstånd att göra ingrepp i fast fornlämning. Detta är en förutsättning för att exploateringen av detta strandnära läge skall få starta. De arkeologiska fynden ligger på sina ställen endast 20-30 cm under flygsanden vilket gör att det då blir väldigt svårt att bygga stora fyravåningshus utan att fynden skadas.

Experter har dessutom uttalat sig kring möjligheten att bygga ovanpå de viktiga fynden. De ser det som mycket komplicerat då ledningar till och från husen och kommunens omläggning av ledningar på fastigheten kommer att skära in i fornlämningen. Vidare kommer fornlämningen att penetreras av stötbotten till hissarna som tränger ner i fornlämningen. Dessutom tillkommer själva vikten av de stora husen som stora belastningar på fornlämningarna.

→ No CommentsTags:··

26 st privata parkeringsplatser i Falsterbo stadspark

september 16th, 2015 · exploatörerna, natur, utgrävning

Detaljplanen förutsätter att parkering ska ske i garage under mark. Detta var självklart inte möjligt på ett så strandnära läge. Istället erbjuder kommunen exploatörerna att anlägga 26 st parkeringsplatser i allas vår Falsterbo stadspark. Vi finner detta märkligt.

Varför styckar kommunen upp Falsterbo Stadspark för att tillskjuta allmän kommunal mark till boendet? Byggarna borde i så fall istället ta bort ett av husen och planera för de boendes transportbehov på sin egen tomt. På samma sätt som övriga invånare i Falsterbo måste göra. Detta är en olycklig avvägning mellan allmänna och privata intressen.

→ No CommentsTags:··

Företrädare för 4 politiska partier kräver utgrävningar i Falsterbo

september 12th, 2012 · opinionsbildning, utgrävning, vellinge kommun

4 politiska partier kräver utgrävningar på Strandhotellstomten. Sydsvenskan har följt upp kring detta- artikeln här.

Vi citerat från pressmeddelandet nedan.

Företrädare för 4 politiska partier kräver utgrävningar i Falsterbo

”Värden riskerar annars att för alltid gå förlorade” enligt forskare

Undertecknande politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan i Vellinge kräver att Länsstyrelsen initierar en mer omfattande arkeologisk utgrävning på den s k Strandhotellstomten i Falsterbo.

Vi politiker åberopar de sakkunnighetsutlåtanden som har skrivits i ärendet av ett antal forskare på området. Vi refererar till professorn i historia vid Lunds universitet, Dick Harrisson, docent Lars Ersgård på Riksantikvarieämbetet i Stockholm, docenten i arkeologi vid Lunds universitet Björn Magnusson Staaf och till lektor Lars Ödman vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.

Preliminära resultat från tidigare undersökningar talar för att på denna tomt ligger det gamla Falsterbo. Här finns av allt att döma våra historiska rötter begravda i flygsand. Forskarna understryker alla att vi här har en unik möjlighet att gräva fram gamla fastighetsbildningar som härstammar från 1200‐talet.

‐ Planerna på att bebygga fornlämningen Falsterbo 15 utan att först sätta av tid och resurser till en mer omfattande analys av den nyupptäckta medeltidsstaden medför en akut risk för att en ytterst sällsynt möjlighet att undersöka en tidigare outforskad dansk medeltidsstad i dagens Sverige går för alltid förlorad, skriver professor Dick Harrisson.

‐ Området mellan Sjögatan och Falsterbo kyrka kan i arkeologiskt avseende anses ha en unik karaktär, skriver Lars Ersgård. Här finns av allt att döma lämningarna efter ett helt medeltida stadsområde som omfattat en profan gårdsbebyggelse på uppemot ett hundratal gårdar samt institutionella byggnader som rådhus och helgeandshus.

Han skriver vidare att flygsanden har bidragit till att bevarandet därför bör vara extremt gott.

‐ Detta är mycket ovanligt för medeltida städer där en yngre bebyggelse oftast stört de medeltida lämningarna.

Ny kunskap om den medeltida staden Falsterbo innebär även en fördjupad kunskap om samhället Falsterbo som var en av nordeuropas största och viktigaste internationella handelsplatser, hävdar Lars Ersgård.

Björn Magnussons Staafs utlåtande innehåller en stark rekommendation att göra en fördjupad undersökning, eftersom det inte går att bevara kulturlagren genom så kallad alternativ grundläggning.

Vi politiker anser att nödvändiga utgrävningar måste få genomföras, innan en eventuell nybebyggelse kan ske.

Comments OffTags:

Dick Harrison skriver om Strandhotellstomten

juli 20th, 2012 · media

Idag bloggar Dick Harrison om Falsterbo och upptäckten av Falsterbo medeltida stad på Svenska Dagbladets webbplats (”Historiebloggen”):

Det är inte ofta arkeologer plötsligt hittar en försvunnen stad, särskilt inte i Sverige. Men ibland händer det. Ett av dessa sällsynta fall, från de allra senaste åren, är den senmedeltida skånska staden Falsterbo, belägen längst ned i landets sydvästra hörn. Eftersom nyheten tycks ha gått media och allmänhet helt förbi tar jag mig friheten att skriva om den här….

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han erhöll Cliopriset 1996 och fick Augustpriset i fackboksklassen för sin bok Stora döden 2000. År 2001 tilldelades han Hertig Karls pris, Sveriges största historikerpris. Dick Harrison är huvudredaktör för Norstedts storsatsning Sveriges historia.

→ No CommentsTags:·

Katarina Harrison Lindbergh skriver om Strandhotellstomten

juni 20th, 2012 · media

Dick Harrisons fru Katarina Harrison Lindbergh skriver om Strandhotellstomten i sin blogg. Följ denna länk för att läsa hennes tankar. Bilden nedan är från artikeln och visar historikern Dick Harrison när han inspekterar tomten.

Dick Harrison på Strandhotellstomten

Dick Harrison på Strandhotellstomten

→ No CommentsTags:

Jakten på medeltida staden kan vara över

april 24th, 2012 · exploatörerna, media, natur, planprocessen

Sydsvenskan hade häromdagen en artikel om Strandhotellstomten på Sjögatan. Tomten har besiktigats av Riksantikvarieaämbetets arkeolog Stefan Larsson som låtit gräva ett 60m långt och 2m brett schakt genom tomten. Han menar att han funnit spår efter murade hus med tegelpannor från 1400-talet. Vidare berättar artikeln att det är nu länsstyrelsens ansvar att ev. besluta om en utgrävning som kan bli mycket kostsam och stå markägare och exploatör dyrt.

Det vore intressant att få veta mer om Falsterbos historia med blottläggning av det hela genom en stor utgrävning på den 2500 kvadratmeter stora tomten. Detta skulle kanske också kunna bli en framtida turistattraktion till förmån för hela samhället?

Klicka HÄR för att läsa artikeln i Sydsvenskan.

→ No CommentsTags:·

Beslut från regeringen

mars 10th, 2012 · planprocessen, regeringen

FNF har har tagit del av regeringens beslut att inte upphäva den nya detaljplanen för Strandhotellstomten. Initialt är vi självklart besvikna på beslutet, men kanske än mer att man inte tagit hänsyn till innehållet i våra yttrande i den omfattning som vi hoppats. Vi kommer att besluta hur vi väljer gå vidare när vi har hunnit gå igenom beslutet mera noggrant.

→ No CommentsTags:

Yttrande på skrivelse från Vellinge kommun

februari 11th, 2012 · Okategoriserade, exploatörerna, planprocessen, vellinge kommun

Vellinge kommun har skickat en skrivelse till regeringen där de håller fast vid sin synpunkt om att detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten är bra för Falsterbo.

Regeringen bad Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen svara på denna skrivelse. Nedan är vårt yttrande i sin helhet:

“Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av skrivelsen från Vellinge kommun till regeringen daterad 2012-01-11.

Vi vill med det här yttrandet uppmärksamma regeringen på följande:

- Felaktigheter, oklarheter och irrelevant uppgifter i ovan nämnda skrivelse

- Skyddsvärda arter

1  Felaktigheter, oklarheter och irrelevant fakta

1.1   PLANOMRÅDETS UTBREDNING

Vellinge kommun inleder sin skrivelse med att planområdet “främst omfattar fastigheten 2:22″.

Den föreslagna detaljplanen tillåter en exploatering av mer än 1000 kvadratmeter av fastigheten Falsterbo 2:1. Falsterbo 2:1 är idag en del av Falsterbo Stadspark med höga biologiska värden, som t.ex. ett flertal 100-åriga bokar.

Enl. den aktuella detaljplanen planeras infartsväg, sophantering och parkering på Falsterbo 2:1. Även delar av hus samt nedfartsramp till underjordiskt garage sträcker sig in på Falsterbo 2:1.

Det måste anses självklart att de biologiska värdena som hotas undersöks i hela planområdet.

1.2. BOKARNA PÅ FALSTERBO 2:1

Vellinge kommun skriver: “Detaljplanens utformning har efter utförd trädinventering anpassats efter trädens placering och status”.

FNF anser det viktigt att påpeka att trädinventeringen som gjordes i samband med planarbetet inte lämnar garantier för att någon av bokarna kommer att klara en eventuell exploatering, särskilt inte med tanke på det planerade underjordiska garaget. Även träd på större avstånd kan komma att påverkas av ett så pass stort ingrepp.

I detaljplanehandlingarna nämns att fyra stycken bokar skall avverkas. Besiktningen beskrivs att 10-14 träd måste avverkas beroende på vilken dragning av entréväg man väljer. Flertalet måste i så fall avverkas då de växer för nära schakt.

(Som FNF tidigare påpekat definierar exploatörerna dessa träd genomgående för ekar i sin skrivelse daterad 2011-03-30.)

1.3  FÄLLNING AV ALMAR

Vellinge kommun skriver: “De av almsjukan framtvingade fällningarna har förändrat de biologiska förutsättningarna.”

Inom planområdet växte fram till april 2010 ett varierat bestånd löv och barrträd med dominans av björk. Man kunde även finna många fina exemplar av buskar, t.ex. syren.

Enl. FNF har inte någon omfattande fällning av almar skett inom Falsterbo 2:22. På Falsterbo 2:1 fälldes däremot fler. De flesta fällda almar växte dock utanför planområdet.

Således kan inte almfällningen anses ha påverkat de biologiska förutsättningarna i den omfattning som Vellinge kommun vill låta göra gällande.

1.4 INGEN POSITIV MODIFIERING

Vellinge kommun påstår att förslaget till ny detaljplan är en “positiv modifiering av gällande detaljplan” genom att referera till att “fotavtrycket” på marken blir något mindre.

Nedan listar vi återigen en del punkter som måste anses visa motsatsen:

-Hotellplanens hus ligger längre in på tomten (4,5 m), mot endast 3,7 m för bostadsplanen.

-Hotellplanen ger mer fri tomt då byggnationen ligger samlad.

-Den utspridda karaktären på bostadsplanen bildar ett stängt, högt och privat kvarter ända ut till tomtgränserna (och motverkar således riktlinjerna i det gällande kvalitetsprogrammet).

-Hotellplanen medger ingen byggnation på Falsterbo 2:1. På bostadsplanen ligger hus B2 delvis inne på 2:1 tillsammans med miljöstation, ramp ner till garaget, uteplats till bostadshus m.m.

-Tillgänglighet för allmän gångtrafik är inskrivet i gällande detaljplanen, det är det inte i planen för bostäder.

-Hotellplanen har inget underjordiskt garage som kan ge allvarliga konsekvenser för närmiljön, t.ex. behov av sänkning av grundvattennivån, vilket innebär en uppenbar risk för närväxande bokar då träds rötter enligt uppgift i ett annat ärende endast kan följa med en grundvattensänkning på 2,5 cm.

-Hotellplanen påverkar inte landskapsbilden på samma sätt som bostadsplanen; det underjordiska garaget i hotellplanen gör att marken på tomten kommer att höjas med ca 1 meter i förhållande till omgivningen, vilket kommer göra byggnationen än mer artfrämmande i relation till omkringliggande bebyggelse.

Dessutom innebär den nya detaljplanen att en plats som historiskt alltid har varit tillgänglig för allmänheten, först i form av strandhotell och sedermera under sista 40 åren som en integrerad del av Falsterbo Stadspark, nu kommer att bli privat och sluten. Det kan inte anses vara tillräckligt utrett att en privatisering av Strandhotellstomten är bättre för Falsterbos utveckling än vad gällande plan tillåter – dvs. ett hotell.

1.5  OMDISPONERING AV STRANDSKYDD

Vellinge kommun påstår att “en omdisponering av strandskydd har gjorts för att förbättra den allemansrättsliga tillgängligheten till det strandnära dynområdet söder om planområdet”.

Den föreslagna detaljplanen försämrar det allemansrättsliga utnyttjandet på grund av att mark i närheten och mellan bostadshus saknar allemansrättslig status och utesluter således allmänheten från området:

Tillgänglighet för allmän gångtrafik är inskrivet i gällande detaljplanen för hotell, det är det inte i planen för bostäder.

Det finns inga inritade gångvägar i bostadsplanen för allmänheten (vilket hotellplanen hade).

Huskropparna för bostadsplanen ligger närmare tomtgräns, varför det måste anses naturligt att de boende kommer vilja skapa skydd mot insyn i form av t.ex. höga plank vilket ytterligt skapar slutenhet.

1.6  FELAKTIG PLACERING AV ÖVNINGSOMRÅDE

Vellinge kommun har ritat in ett ”övningsområde” som sträcker sig fram till Falsterbo Stadsparks östra gräns. Detta stämmer inte.

En kontroll med författaren och Falsterbokännaren Lars Dufberg visar att LV4:s övningsområde aldrig sträckt sig längre än till signalmasten, som är placerad en kilometer längre österut. (Lars Dufberg har skrivit flera böcker om Falsterbonäset med omnejd och var mellan 1973-1983 hedersordförande för Falsterbonäsets Museiförening).

1.7  INGEN BRAND I STRANDHOTELLET

Vellinge kommun påstår att det forna strandhotellet brandhärjades innan det revs. Det stämmer inte.

Hotellet fick svårt att bära sig i början av 1970-talet då vi fick nya resvanor till sydligare breddgrader. Det stod tomt under ett antal år och revs slutligen 1974. För regeringens kännedom så brann det en gång i annexbyggnaden i slutet av den torra sommaren 1955. Det var i ena gaveln och brandkåren släckte snabbt så omfattningen blev begränsad och skadorna kunde repareras samma sommar.

1.8   REFERENS TILL FALSTERBO KYRKA IRRELEVANT

Vellinge kommun beskriver arbetet med att skapa en värdig uppfart till Falsterbo kyrka. Kyrkan och dess uppfart ligger inte i anslutning till planområdet utan ett par hundra meter bort. Såvida man inte avser att göra ytterligare stora ingrepp i parken.

Vi är förvisso mycket positiva till detta arbete och har deltagit i planeringen av den nuvarande uppfarten ca 250 m norr om Falsterbo 2:22, men att referera till denna planerade uppfart kan inte anses vara relevant i det här sammanhanget.

2   Skyddsvärda arter i området

Vellinge kommun menar att den av flertalet experter uppställda listan med skyddsvärda arter som påträffats i omgivningarna av eller på Falsterbo 2:1 samt 2:22 (del av skrivelse daterad 2011123 till regeringen från advokat Hemby) inte är relevant med hänvisning till “den triviala biotop som karakteriserar den närliggande rivningstomten”.

Bakgrund

Falsterbo Stadspark planterades med start runt 1850 för att binda flygsanden som utgjorde ett stort problem för invånarna. Sedan dess har Falsterbo Stadspark utvecklats till en skogspark med en stor artrikedom. Professor Bertil Nosslin (som guidat i Falsterbo Stadspark i över 30 år) har vid inventering funnit över 70 olika busk- och trädarter.

Väl integrerad del av Falsterbo Stadspark

Det måste anses missvisande att benämna Falsterbo 2:22 som närliggande till Falsterbo Stadspark. Falsterbo 2:22 är väl integrerad i den på tre sidor direkt anslutande Falsterbo Stadspark. Det forna strandhotellet var mycket mindre än det som tillåts byggas i nu gällande plan vilket innebar att tomten till stor del bestod av strandnära naturmark. De ytterligare 40 år som gått sedan rivningen av hotellet gjorde Strandhotellstomten till en väl integrerad del av Falsterbo Stadspark.

Natura 2000

Vellinge kommun hänvisar till en utredning gällande planområdets konsekvenser för Natura 2000-områdena Falsterbohalvon. När det gäller Natura 2000 så har ingen inventering av habitat gjorts i området, eftersom man hittills bara tittat på hedar och rena strandbiotoper.

Röjningen 2010

Exploatörerna genomförde april 2010 (dvs mitt under pågående planprocess) en röjning av Falsterbo 2:22. En besiktning av stubbar och stammar visade att det fanns många träd med ålder upp till nästan 70 år. Den ökade solexponering ger ur faunasynpunkt såväl positiva som negativa förändringar. Arter som trivs i skugga och relativt hög humiditet missgynnas medan arter som kräver ett torrare och mer solexponerat läge får möjlighet att återkolonialisera marken.

Med utgångspunkt från ovan finns det ingen grund till att hävda att inga skyddsvärda habitat finns på Falsterbo 2:1 samt 2:22. FNF begär därför en inventering av områdets (tomten, parken och deras närmaste omgivningar) fauna och flora i en konsekvensutredning eftersom tomten under 40 år blivit en integrerad del av parken och att exploateringen kan åstadkomma skador på den känsliga närmiljön där t ex 100-åriga bokar växer på sandmark och utgör ett skydd för omgivningarna genom att bromsa upp vinden.”

→ No CommentsTags:

Yttrande på skrivelse från exploatörerna

februari 11th, 2012 · exploatörerna, planprocessen

Regeringen bad Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen svara på en skrivelse inkommen från gruppen av exploatörer. Nedan är vårt yttrande i sin helhet:

“Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) kompletterar härmed vårt överklagande med yttrande på skrivelse av Mårten Edstrand (ME) daterad 30 mars 2011.

ME skriver att det nya förslaget är bättre anpassat efter Falsterbos förutsättning och bättre smälter in i närmiljön. Vi delar inte den uppfattningen, då vi anser att förslaget inkräktar på naturen och dramatiskt bryter mot den kulturmiljön som växt fram under århundraden.

Det nära samarbetet med Vellinge kommuns stadsbyggnadskontor som ME beskriver stämmer också med vår uppfattning. Det kan inte anses vara tillräckligt utrett att de privata intressena bör gå före de allmänna. 1385 personer skickade in skrivelser mot projektet medan endast ett fåtal var för.

ME säger att projektet är anpassat till det kvalitetsprogram som arbetats fram. ME säger ”husen är sju till antalet för att bättre passa in i Falsterbo i enlighet med kvalitetsprogram”. Dock är det precis tvärtom; kvalitetsprogrammet för fram att ny bebyggelse skall bestå av solitära byggnader, starka individer med tydligt omland. De 7 husen är inte centralt placerade på tomten utan utspridda ända fram till tomtgränsen. Kvalitetsprogrammet säger vidare att lokal anknytning kan skapas med referenser till omkringliggande sommarhusbebyggelse främst avseende volymbehandling. Bebyggelsen i den nya detaljplanen kommer att ha en förtätningsgrad som är fen gånger högre än omkringliggande bostadsbebyggelse, vilket även medför en farlig prejudicerande effekt.

Tilläggas bör att detta kvalitetsprogram är daterat 090630, vilket är en vecka innan samrådet ägde rum och den nya detaljplanen presenterades. Det kan därför inte anses vara rimligt att detaljplanen kan vara anpassad till detta kvalitetsprogram.

ME säger att många av synpunkterna/invändningarna som förts fram baserar sig på detaljer som ingår i en senare bygglovsprocess; fasadmaterial, färger, balkongräcken och takmaterial. Det är ett oriktig påstående. Det FNF anför är en rad stora och övergripande invändningar som t.ex. att planen är ett trendbrott i kulturmiljön och kan bli prejudicerande for framtida exploateringar.

ME säger att vi på ett skickligt sätt drivit allmän opinion och på ett missvisande sätt presenterat våra synpunkter så att allmänheten bildat sin uppfattning på felaktiga grunder.

Med anledning av den föreslagna exploateringen av Strandhotellstomten har vi fört en öppen debatt i vilken vi framfört vår åsikt. Som en krets av Naturskyddsföreningen företräder FNF viktiga allmänna intressen samt samhällsintressen som natur- och kulturmiljön. Vi är en demokratisk förening med strax under 900 personer som deltar i och stödjer vår verksamhet. De synpunkter vi för fram i frågan om Strandhotellstomten, är våra medlemmars. Vi finner det märkligt att ME inte tror att allmänheten kan ta egna beslut. Det har varit en öppen debatt där allmänheten kunnat ta del av planprocessen via kommunens hemsida samt samråd och utställningar.

ME säger att det råder en bred lokal uppbackning kring projektets genomförande. De 1385 skrivelser mot projektet som kommunen tog emot talar sitt tydliga språk.

ME pratar om ”kommunens tomt” vilket i själva verket är en del av Falsterbo Stadspark, en gemensam rekreationsplats för Falsterbos invånare och tillresta. ME skriver att de enligt gällande plan, har rätt att fälla alla ”ekar” på denna tomt. I detaljplanehandlingarna nämns dock bara att 4 (fyra) stycken träd skall avverka men att det i besiktningen sägs att 10-14 av träden måste avverkas beroende på vilken dragning av entrévägen man väljer. Det är dock en stor skillnad mot att alla 40-tal träd får fällas.

Tilläggas bör att de ekar ME nämner är 100-åriga bokar. ME nämner inte heller i sin skrivelse att man för ca ett år sedan skövlade den huvudsakliga delen av träd och buskar på Strandhotellstomen 2:22.

ME skriver vidare att husen i den nya planen har 2 respektive 3 plan. Detta stämmer inte då husen i den nya planen har 45° tak som också är bostäder. Det är alltså bostäder i 3 respektive 4 plan. ME har rätt att totalhöjden är något högre i befintlig plan, men detta gäller enbart huvudbyggnadens mittparti. I övrigt anser FNF att befintlig detaljplan är bättre.

Vi har bemött skillnaderna mellan detaljplanerna på ett flertal ställen i våra skrivelser. Projektet blir väsensskilt från omgivningen då volymerna står för nära varandra och för nära tomtgränsen. Det är ingen fördel att bygga 7 (sju) huskroppar på denna tomt jämfört med att bygga en volym, då detta hade gett betydligt mer fri tomt. Något som även kvalitetsprogrammet lyfter fram som en viktig Falsterbokaraktär. Den nu föreslagna sju huskropparna tär på naturen då de gör intrång i vår allmänna stadspark på grund av att de ligger för nära tomtgränsen. Framför allt är befintlig detaljplan bättre för Falsterbo då den gäller ett hotell, som är tillgängligt för allmänheten.

ME skriver att markbyte sker mellan kommunen och byggherrarna så att stadsparken får fler kvadratmeter än den lämnar ifrån sig. Summan av detta byte har aldrig redovisats på ett tydligt sätt men vid en jämförelse mellan planerna vill vi påpeka att det rör sig om marginella skillnader.

ME nämner att ”överklagarna” medvetet valt att inte delta i en konstruktiv dialog kring utvecklingen av projektet. Detta stämmer inte. Vi har bjudits in till ett möte av ME, till vilket vi självklart kom och deltog aktivt i. Detta var i projektets linda och FNF och sakägarna som var inbjudna till mötet blev informerade om att byggherrarna redan förankrat tankarna inom Vellinge kommun. FNF har därefter träffat kommunledningen för att diskutera detaljplanen och försöka finna en väg framåt.

ME för fram att man har en lång lista på intressenter för denna boendeform utan att precisera något antal. Han säger att merparten utgörs av permanentboende i kommunen. Då vi inte har sett ME’s lista kan vi inte kommentera den vidare. Men FNF gjorde en undersökning 2009 som visade att enbart 15 % av de boende i Falsterbos strandnära bostadsrättsföreningar bor permanent i sina bostäder.

Den byggnation som just startat på Skanörs vångar fyller det behov ME målar upp, vilket bekräftats av vår kommunledning: Skanörs vångar innefattar i etapp I drygt 220 byggrätter varav 54 i flerbostadshus; 32 hyresrätter och 22 bostadsrätter. Många av dem 55+-boende, vilket utannonseras i media. Till detta kommer även byggnation vid Falsterbo stationsområde.

ME säger slutligen att de som protesterar hörs mest i debatten. ME har rätt, vi kan konstatera att vi har en överväldigande majoritet som stödjer våra synpunkter.

Vi jobbar hårt för att öka värdet på natur- och kulturmiljön i Vellinge kommun för att på så sätt bereda väg för en hållbar utveckling utifrån såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv.”


→ No CommentsTags:···

Hur påverkar Länsstyrelsens uttalande exploateringen av Strandhotellstomten?

oktober 9th, 2011 · planprocessen

Länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne uttalade sig i Sydsvenskan för en tid sedan gällande den framtida invallningen av Näset. Elisabet Weber menar att det är direkt olämpligt att bygga på de flesta ställen på Näset: “I praktiken betyder detta att nybyggnationen ­i Skanör och Falsterbo kommer att stoppas. De permanent stigande havsnivåerna gör det helt enkelt omöjligt att bygga på ett hållbart sätt på låglänt strandmark”.

Om sådana risker finns kan staten genom länsstyrelsen, gripa in i den kommunala planeringen och alltså stoppa nybyggen på Näset.

Frågan är hur Länsstyrelsens nya ståndpunkt påverkar exploatereringen av Strandhotellstomten. När Länsstyrelsen nu påpekar att det är direkt olämpligt att planera nybyggnation på Näset borde regeringen ta hänsyn till detta faktum när de behandlar överklagandet av den nya detaljplanen för Strandhotellstomten.

Här är Länsstyrelsen yttrande i sin helhet.

→ No CommentsTags:··